Privacyverklaring AVG wet Maatschap InVerbindingZijn

Herenstraat 77, 3911 JC, Rhenen, tel. 0636160058
mail@inverbindingzijn.com www.inverbindingzijn.com
NL85 TRIO 0320011984 KvK 78421608

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door ons, Maatschap InVerbindingZijn. Onze gegevens staan op onze website www.InVerbindingZijn.nl
Mauk van Heemstra, mede-eigenaar van InVerbindingZijn is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Binnen InVerbindingZijn zijn Mauk van Heemstra en Maartje van Trigt – Daamen de enigen die met uw gegevens omgaan en ze verwerken. Er zijn geen andere medewerkers  die met uw gegevens omgaan of ze kunnen inzien of verwerken. Als wij anderen (tijdelijk) betrekken op activiteiten met toegang tot deze gegevens, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met hen.

InVerbindingZijn verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt bij aanmelding via onze website, of per
email, of telefoon en/of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader als wij daarmee onze dienstverlening
naar U menen te kunnen verbeteren (Linkedin, Facebook, Twitter).

Persoonsgegevens
InVerbindingZijn verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht (zelden, namelijk als hierover twijfel is vanwege uw voornaam en wij U graag netjes adresseren)
 • Foto, indien u bijvoorbeeld op uw linkedin profiel of whatsapp of elders op het internet een foto hebt staan, dan is het mogelijk dat die automatisch
  meegenomen wordt binnen ons relatiebeheersysteem, dat zich conformeert aan AVG.
 • Gespreksverslagen

Doeleinden
InVerbindingZijn verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse
doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte coaching en dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 •  Verbetering van de dienstverlening
 •  Facturering
 •  Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen (nog nietvoorgekomen)
 •  Marketing
 •  Nakoming van wettelijke verplichtingen (nog niet voorgekomen)
 •  Het voeren van geschillen (nog niet voorgekomen)
 •  Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven en informatie op de website, alleen met aparte toestemming van uzelf.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst met u, dan wel om te kunnen voldoen aan een
wettelijke verplichting. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op: 10 mei 2018 InVerbindingZijn kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van
wijzigingen. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat InVerbindingZijn hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen
zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening aan U
 • De bescherming van onze financiële belangen
 • De continue verbetering van onze diensten;
 • Beveiliging en het beheer van onze systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden: verwerking In het kader van onze dienstverlening kan InVerbindingZijn persoonsgegevens uitwisselen met specifieke hier genoemde derden.

InVerbindingZijn kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden: Fluxility (website www.MijnA3.nl),
Dropbox (documentenbeheer), CRM Capsule (relatie-beheer), MailChimp (alleen emailadres en roepnaam), voor nieuwsbrieven met uw toestemming, en u heeft zelf altijd toegang tot die gegevens om ze te verwijderen). Bij al deze derden zijn uw gegevens door minimaal één goed gekozen sterk password beschermd, wat zelf weer achter een code binnen onze wachtwoord-beveiligingsapp ‘Dashlane’ is beschermd.

In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer InVerbindingZijn aan een wettelijke verplichting moet voldoen.
InVerbindingZijn zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen, tenzij met uw expliciete toestemming (zoals nu alleen het geval is voor de eigen (in principe maandelijkse) tips&trucs van InVerbindingZijn; u krijgt die via MailChimp waarvoor u toestemming heeft gegeven en naast InVerbindingZijn zelf ook altijd toegang heeft tot uw gegevens).

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt op Dropbox, MailChimp en Capsule CRM, en in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen: zij hebben ons verklaard dat zij “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd zijn. De recentere en strengere GDPR General Data Protection Regulation is vaak door hen ook al ondertekend en in werking gezet.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Dropbox, Twitter of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich dienen te houden aan de Europese privacyregelgeving, en hebben vaak ook al een GDPR General Data Protection Regulation gecertificeerde medewerker en een proces op gang om ook aan GDPR regels te voldoen. Hoe lang wij uw gegevens bewaren InVerbindingZijn zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan
nuttig voor de doeleinden die hij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat InVerbindingZijn zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft InVerbindingZijn passende beveiligingsmaatregelen genomen: wij zijn zelf de enige die uw gegevens gebruikt en verwerkt, en alle gegevens zijn met
minimaal één password beveiligd alleen door InVerbindingZijn. Bij eventuele tijdelijke inschakeling van derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Profilering
Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te
verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen op onze websites.

Uw rechten
U heeft het recht om InVerbindingZijn een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te erwijderen of af te schermen. Ook kunt u InVerbindingZijn verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege
bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar InVerbindingZijn, op het adres op de website www.InVerbindingZijn.nl of an info@InVerbindingZijn.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door InVerbindingZijn laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.